SMART & GREEN City Slovakia – Partnerstvo

Pripravíme, zafinancujeme a postavíme pre vás Inteligentnú mestskú štvrť 21.storočia
SMART & GREEN City Slovakia, ponúka svoje služby pre mestá a obce a  vlastníkov veľkých nevyužitých plôch a území.

Príprava pozemkov

Starostlivo vyhodnotíme pripravovanú lokalitu, aby spĺňala všetky potrebné kritériá pre výstavbu inteligentnej mestskej štvrte SMART & GREEN City Slovakia. V blízkosti lokality musí byť dopravné napojenie na rýchlostnú cestu, ale aj rozvody technickej infraštruktúry, ako je elektrická energia, voda plyn a odvod splaškovej kanalizácie. V rámci právnej analýzy vyhodnotíme vlastnícke a širšie vzťahy na susediacich parcelách. Pripravíme návrh zastavovacej štúdie a požiadame o predbežné stanoviská správcov infraštruktúrnych sietí, dopravných komunikácií a dotknutých regulačných úradov.

Návrh urbanizmu a architektúry

Návrh zastavovacej štúdie konzultujeme aj s budúcimi účastníkmi v stavebných konaniach. V zmysle pripomienok, ktoré od nich získame, navrhneme do územia tú najvhodnejšiu skladbu objektov a ich funkcií. Naši architekti pripravia kvalitnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať moderné bývanie v bytových domoch, drobné predajne domácich potravín a drogérie ,ale aj obchodné centrá, zdravotnícke zariadenia, materskú a základnú deväťročnú školu. Aby Ste si tu našli miesto aj na prácu a oddych, navrhneme v tomto projekte aj priestory určené pre kancelárie, športoviská a wellness centrum.

Inžinierská činnosť

Naša inžinierska činnosť zahŕňa nielen činnosti na vydanie Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia, ale aj činnosti na vydanie dodatočného stavebného povolenia, zmeny stavby pred jej dokončením, zmeny účelu využitia stavby, kolaudácie, vodoprávneho povolenia, vyňatia z pôdneho fondu, vysporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam. Výsledkom našej inžinierskej činnosti je právoplatné Rozhodnutie o umiestnení stavby a následne Stavebné povolenie.

Manažment riadenia výstavby

Pri manažmente riadenia výstavby spolupracujeme s partnermi, ktorí na slovenskom trhu pôsobia v tomto obore viac, ako 25 rokov. Ich dlhoročná prax a skúsenosti nám pomáhajú vybrať kvalitného generálneho dodávateľa stavby s najlepšími referenciami. Predpokladom na úspešné dokončenie stavby je aj kvalitne pripravená Zmluva o dielo s generálnym dodávateľom aj s potrebným finančným krytím. Digitalizovaný manažment riadenia výstavby nám umožňuje v každom okamihu počas výstavby sledovať časový a finančný harmonogram stavby a predchádzať prípadným predĺženiam doby výstavby jednotlivých etáp s veľkým predpokladom dodržať pôvodný rozpočtový náklad stavby. Súčasťou manažmentu riadenia výstavby je aj odovzdávanie dokončených stavebných objektov Investorovi a príprava objektov na kolaudáciu.

Manažment predaja a prenájmu

Súčasťou našich služieb je aj manažment predaja a prenájmu bytov a nebytových priestorov v projektoch SMART & GREEN City Slovakia. Prostredníctvom klientskeho centra SMART & GREEN City Slovakia, majú záujemcovia o kúpu bytov a prenájom nebytových priestorov k dispozícii našich operátorov, ktorí im poskytnú všetky vstupné informácie a ochotne ich nasmerujú na webové stránky a aplikácie kde si môžu pozrieť konkrétny byt, alebo priestor, ale aj služby, ktoré v rámci predaja ponúkame. Na tento účel môžu naši klienti využiť webový portál www.sgcreal.com. Nájdu tu aj ponuky na financovanie od všetkých slovenských bánk a samozrejme aj kontakty na finančných maklérov s celého Slovenska, ktorí im s vybavením hypotéky radi pomôžu.

Financovanie

Neoddeliteľnou súčasťou projektov je ponuka komplexných finančných služieb počínajúc refinancovaním pozemku na výstavbu, cez financovaním vlastných zdrojov a financovanie výstavby projektu od súkromných investorov, ale aj veľkých investičných fondov z Európy a Ázie. Ďalej máme v ponuke široké spektrum hypotekárnych, stavebných a spotrebných úverov určených pre budúcich vlastníkov bytov od všetkých slovenských bánk. Pripravíme pre Vás kvalitný Podnikateľský plán, v ktorom si nájdete všetky finančné toky a zároveň bude slúžiť aj ako Váš vstupný materiál pre rokovanie s bankou. Spolupracujeme so slovenskými, ale aj zahraničnými finančnými partnermi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s financovaním veľkých Rezidenčných a Polyfunkčných projektov

Webové portály a aplikácie

Naše webové portály a aplikácie zjednodušujú, zrýchľujú prístup k informáciám a uľahčujú komunikáciu v jednotlivých stupňoch procesoch výstavby a predaja projektov SMART & GREEN City Slovakia. Pomocou našich webových portálov a aplikácií ponúkame on-line služby našim Klientom ,ktorí si môžu aj zo zahraničia realizovať kúpu bytu, čerpanie hypotéky, alebo uplatniť rezidenčné výhody a zľavy od našich partnerov. Zároveň naše weby a aplikácie poskytujú on-line aktuálne informácie o stave projektu našim investorom dodávateľom a partnerom.

Správa budov

SMART & GREEN CITY Slovakia realizuje vo svojich projektoch aj centrálne riadenie chodu inteligentnej mestskej štvrte a zároveň aj správu budov týchto štvrtí. Na komplexnosť služieb a zjednodušenie prístupu k informáciám pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ponúkame služby aplikácie SG City management www.sgcitymanagement.eu. Aplikácia obsahuje informácie o ponuke služieb pri správe budov. Ponúka Vám možnosť vytvorenie užívateľského účtu, v ktorom si môžete kedykoľvek skontrolovať spotrebované energie vo Vašom byte za určité obdobie, ale aj stav vo fonde opráv a údržby. Aplikácia ponúka servis pre drobné opravy v domácnostiach, ale aj 24 hodinový servis pri havarijných stavoch. Správa budov zahŕňa aj upratovanie spoločných a vonkajších priestorov a údržbu trávnikov a zelene.

Zmluva o partnerstve

SMART & GREEN City Slovakia, ponúka svoje služby a riešenia pre mestá, obce a vlastníkov veľkých nevyužitých plôch a území. Zmluva o partnerstve obsahuje ponuku všetkých vyššie uvedených služieb za pevne dohodnutých podmienok, ktoré sa nemenia počas realizácie projektu. Súčasťou zmluvy aj aj doložka o exkluzivite preto, aby sa projekt SMART & GREEN City Slovakia postavil v celom navrhovanom rozsahu so všetkými funkciami a podľa schválenej projektovej dokumentácie. Naša Zmluva o partnerstve ponúka vlastníkom pozemkov refundáciu nákladov na obstaranie pozemku a zároveň možnosť ostať v projekte, ako investor.